Sistema de goberno

CÓDIGO
DE VALORES

Este documento constitúe unha declaración expresa dos principios, valores e pautas de conduta que deben guiar e promover o comportamento ético das sociedades que conforman a Corporación, en xeral, e de todas as persoas que a integran, en particular.

POLÍTICA DE
MEDIO AMBIENTE

En Corporación Hijos de Rivera estamos plenamente comprometidos coa busca constante da excelencia en todos os nosos produtos, servizos e actividades, contribuíndo ao desenvolvemento sostible do contorno e ao coidado do medio natural, priorizando a sostibilidade do proxecto a longo prazo, por encima do afán de enriquecemento inmediato. Con esta política de medio ambiente queremos enmarcar o compromiso da Corporación, e de todo o seu persoal, constituíndo un marco de referencia orientado á mellora continua para protexer o medio ambiente no ámbito das nosas actividades e de acordo coas necesidades e expectativas dos nosos grupos de interese.

POLÍTICA DE
CIBERSEGURIDADE

En Corporación Hijos de Rivera consideramos que a información, e os elementos electrónicos para o seu procesamento, son activos críticos que deben protexerse para asegurar o seu correcto funcionamento. Por iso, elaboramos unha política de ciberseguridade orientada a xestionar eficazmente a seguridade tanto da información tratada polos nosos sistemas informáticos como das persoas e os activos, tanxibles e intanxibles, que participan nos seus procesos.